ýüzbe-ýüz

Garşyma-garşy, ýüzleri biri-birine gabat bolan, garşydaş.

  • Duşman bilen ýüzbe-ýüz durup atyşmagy unutma. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ýigit hem onuň bilen ýüzbe-ýüz geleninde, hemişeki bolşuny saklap bilmän, bir hili üýtgeýärdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Hoşlaşdylar dostlar, ýüzbe-ýüz bolup, Seň üstüňde bäş deňizçi jan berdi. (A. Niýazow, Şygyrlar)