ýüzük at

 1. Bezeg üçin barmaga ötürilýän, kümüş ýa-da gyzyldan ýasalýan, gaşly ýa-da gaşsyz halka.

  • Şol wagt patyşanyň gyzynyň ýüzügi ýiten ekeni. («Türkmen halk ertekiler ýygyndysy»)

  • Gollary hynaly, bendinde ýüzük, Edep bilen sözlär, gözleri süzük. («Görogly» eposy)

  • Altynyň barmagynda altyn ýüzügi bardy.

 2. Göçme manyda Çakgy, ýüzük we ş. m. zat gizlenip, iki tarap bolup köpçülikleýin oýnalýan oýnuň ady, keçe-keçe.

  • Durdy toýuň gonamalçylygyny öz eline alyp, ýüzük oýnajaklara baýrak belledi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Sen, han ogul, her näçe sarsmazlyk etseň-de, ýüzügi men senden alaryn. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ýüzük oýunçylary bolsa keçe baýragy hantamady. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýüzük - ýüzügi.