ýüzügara

  1. Umumy adaty, ýörelgäni bozan, günä iş eden, aýyply, etmişli.

    • Sopy aýalyň öňünde ýüzügara bolmajak bolup, çopanyň puluny berip, derre ony başyndan sowupdyr. («Türkmen halk ertekiler ýygyndysy»)

  2. Birine käýelip aýdylýan söz.

    • Haram, ýüzügara, suwa gitse-de, edil ýatymlyk giden ýaly bolaýýar. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)