ýüwürmek işlik

seret ylgamak

  • Saryja ýüwrende, misli ýyldyz ýaly süýnüp barýardy. (J. Akyýew, Mergeniň ogly)

  • Ol alys ýerden ýüwrüp gelen ýaly, sojap-sojap demini aldy. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar ü çekimlisi düşürilip ýazylýar. Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda ü eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem ýüwürmek - ýüwrer, ýüwrüpdir.