ýöremek işlik

 1. Endigan ädim ädip hereket etmek, ýol geçmek.

  • Olar her wagt burunlaryny açyp, hemişekileri ýaly parahat ýöreýär. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Ýaňky tilkijik ýol ýöräp barýarka, bir tanyş tilkä duşupdyr. («Türkmen halk ertekiler ýygyndysy»)

  • Ýoly ýörän ýeňer, işi- ýapyşan. (nakyl)

 2. Herekete gelmek, işläp başlamak, işlemek.

  • Otly ýuwaş-ýuwaşdan ýöräp ugrady.

 3. Görkezilen ugur, düzgün boýunça hereket etmek.

  • Seniň bellän ýoluň bilen düz ýöräp, Watnmyzy gülüstana öwürdik. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)

 4. Göçme manyda Organizme güýçli täsir edip ýaýramak (ary, ýylan we s. m. zäheri hakda).

  • Halk arasynda: -- Içýanyň zäheri sary adama gaty ýöreýär -- diýilýär.