ýöne-möne

[ýö:ne-mö:ne]

Eýle-beýle, az-owlak, kiçi-kirim.

  • Onuň häzirki ýolbaşçylyk edýän gurluşygy-da ýöne-möne gurluşyk däl. («Sowet edebiýaty» žurnaly)