üwmek üw‧mek

Tümmek edilip üýşürilip goýlan üýşmek.

  • Akmaýa aşagy belkeli, üsti üwmek etli kürtük alyp gelende, Atabaý oňa: -- Akmaýa nädäýdiň aýt! Men näme çaý içmez öýtdüňmi? -- diýip degdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)