üwelmek ü‧wel‧mek işlik

 1. Un görnüşine getirilmek, un halyna getirilmek (däne we ş. m. hakda).

  • Gowrujy gazana üwelen çigidiň gelmesi haýallapdyr.

  • Degirmene eltilen bugdaýlaryň hemmesi üwelipdir.

 2. Bir zatdan geçirilip ýa-da bir zadyň arasyna salnyp ownadylmak, maýdalanmak, kerçelmek.

  • Et üwelýän maşyndan birini aldym.


Duş gelýän formalary
 • üwelen
 • üwelende
 • üwelip
 • üwelipdir
 • üweljek
 • üwelme
 • üwelmedik
 • üwelmegiň
 • üwelmek
 • üwelmesi
 • üwelmezinden
 • üwelýän
 • üwelýänden
 • üwelýär