üwelmek işlik

  1. Un görnüşine getirilmek, un halyna getirilmek (däne we ş. m. hakda).

    • Gowrujy gazana üwelen çigidiň gelmesi haýallapdyr.

    • Degirmene eltilen bugdaýlaryň hemmesi üwelipdir.

  2. Bir zatdan geçirilip ýa-da bir zadyň arasyna salnyp ownadylmak, maýdalanmak, kerçelmek.

    • Et üwelýän maşyndan birini aldym.