üstaşyr üs‧ta‧şyr

[üsta:şyr]

Biriniň ýa-da bir zadyň üstünden, ýokarsyndan, depesinden.

  • Bir jigit onuň üstaşyry seretjek bolanda, Aşyryň telpegini gaçyrdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Gulluhan onun üstaşyr hem bir ýumruk saldy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
  • üstaşyry
  • üstaşyryn