ürkmek ürk‧mek işlik

Bir zatdan üşerilip gorkmak, tisginip gaçmak (mal hakda).

 • Maslyklardan ürken eýesiz atlar, ümdüzine tutýar undup pelläni. (B. Kerbabaýew, Aýlar)

 • Göle ürküp, bükürdini urdy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 • Owlak adamlaryň her bir gymyldysynda, hatda gulagyna çalaja ilýän şygyrdydan-da ürkýärdi. (Mähti Güseýin, Apşeron)

 • At-ürken ýerinden, är-gorkan ýerinden. (nakyl)

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda ü eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem ürkmek - ürkdüm, ürkdüň, ürküpdir.


Duş gelýän formalary
 • ürkdi
 • ürken
 • ürkenler
 • ürker
 • ürkmek
 • ürkmeklik
 • ürkmez
 • ürkmeze
 • ürkmänem
 • ürkmäni
 • ürkäýmesin
 • ürküp
 • ürküpdir
 • ürkýärdi
 • ürkýärler