üpjün üp‧jün

Hiç bir zada mätäçligi ýok, maddy hal-ýagdaýy ýeterlik derejede bolan, gerek-zady ýerbe-ýer bolan.

 • Tapaýanda-da üpjün ýaragly adamlaryň üstüne barmak aňsat däldi. (B. Kerbabaýew, Yhlasa-Myrat)

üpjün bolmak

Gerek bolan zatlar bar bolmak, ýerli-ýerinde bolmak, taýýar bolmak.

 • Üpjün bolýar biziň her bir zadymyz, duşmanlara otly zarba urýarys. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

üpjün etmek

Gerek bolan zatlary doly taýýar etmek.

 • Stansiýany gerekli materiallar bilen üpjün edýärler. («Mydam Taýýar» gazeti)

 • Bolýar, işçi, güýji, kerpiç we gaýry zatlar gerek bolsa, biz üpjün ederis. («Tokmak» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • üpjündi
 • üpjündigi
 • üpjündigini
 • üpjündir
 • üpjünligi
 • üpjünligini
 • üpjünliginiň
 • üpjünligiň
 • üpjünlik
 • üpjünmiş