ünji

Alada, iňkis zerarly bolýan biynjalyk.

  • Mämmediň çylkasyz aýdan sözleri, Aýlaryň göwnünde ünji döretdi. (B. Kerbabaýew, Aýlar)

  • Artygyň şol ünjüsi Aýna-da ýetdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimsiz ses bilen başlanýan goşulma ýa-da söz goşulyp, ikinji bogundaky dar i çekimlisi gysga aýdylsa, onda ol dodaklandyrylyp ü ýazylýar.

Meselem ünji - ünjüde, ünjüler, ünjüsi.

ünjä gitmek

Alada gitmek, gaýga batmak, aladaly pikire gitmek.

  • Kesellediňmi! -- diýip, Kristofor köp ünjä gitdi. (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)

ünji bermek

Birini azara goýmak, ezýet çekdirmek.

ünji etmek

Alada, iňkis etmek, pikir etmek.

  • Sen epgek bolar diýip ünji etme! (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)