ümür

Bug bilen örtülen tutuk howa, duman.

  • Gyş paslynyň güni, gap bilinden ýokarsyny ümür guşan beýik dagyň aňyrsyna inip gitdi. (A. Gowşudow, Mähri Wepa)

  • Käte şemal kowýar ümür, dumany. («Mydam Taýýar» gazeti)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar ü çekimlisi düşürilip ýazylýar. Menlik ýöňkemaniň -üm, -ümiz, senlik ýöňkemäniň -üň, -üňiz goşulmalary goşulýar.

Meselem ümür - ümrüm, ümrüň, ümri.