ümüş-tamyş ü‧müş-ta‧myş

Daň ýagtylyp ýa-da garaňky düşüp başlan wagt, alagaraňkylyk wagty.

  • Göwre gurpdan düşdi, ädilmän aýak. Daň saz berip ümüş-tamyş bolanda. Daň saz berip ümüş-tamyş bolan soň, Gaýly günde söweş barha gyzyşdy. (B. Kerbabaýew, Aýlar)

  • Daňyň ümüş-tamşydy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)


Duş gelýän formalary
  • ümüş-tamyşda
  • ümüş-tamyşdan
  • ümüş-tamyşdy
  • ümüş-tamyşlygynda
  • ümüş-tamyşlykda
  • ümüş-tamyşlykdan
  • ümüş-tamyşyň