ülpüldeşmek ül‧pül‧deş‧mek işlik

Ülp-ülp edip öwsüp galgaşmak, öwşün atyşmak, ülp-ülp edip ýalpyldaşmak.

  • Tekiz görünýän gök gowaçanyň üstünde sarymtyl güller ülpüldeşip mele saçyň towlary, ülpüldeşip ýaňagyna düşerdi. («Edebiýat»)

  • Çepiksizje ýelejikleri ýele ülpüldeşýärler. («Mydam taýýar» gazeti)


Duş gelýän formalary
  • ülpüldeşip
  • ülpüldeşmek
  • ülpüldeşýän
  • ülpüldeşýärler