ülke ül‧ke

 1. Milli raýony, okrugy bolan uly administratiw-territorial birlik, ýurt.

  • Bol suw bilen bol ýer tapyşsa, ülke gülzara aýlanardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Biziň ülkämiziň ýerine barabar suwy hem ýok däl ahyry. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 2. Ata-watan, watan, mekan.

  • Näçe möwç urdukça durmuşyň sili, Ülkämizi bezär gyzyl güllerden. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

  • Solmaz ülkämiziň bark urýan ýazy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • ülkede
 • ülkeden
 • ülkedi
 • ülkedäki
 • ülkeler
 • ülkelerde
 • ülkelerden
 • ülkelerdäki
 • ülkelere
 • ülkeleri
 • ülkelerinde
 • ülkelerinden
 • ülkelerindäki
 • ülkelerine
 • ülkeleriniň
 • ülkeleriň
 • ülkesi
 • ülkesidi
 • ülkesin
 • ülkesinde
 • ülkesinden
 • ülkesindäki
 • ülkesine
 • ülkesini
 • ülkesiniň
 • ülkä
 • ülkäm
 • ülkämde
 • ülkäme
 • ülkämiz
 • ülkämizde
 • ülkämizdedi
 • ülkämize
 • ülkämizi
 • ülkämiziň
 • ülkämiň
 • ülkäni
 • ülkäniň
 • ülkäň
 • ülkäňe
 • ülkäňi
 • ülkäňizde
 • ülkäňiziň
 • ülkäňiň