ühhä-ühhä üh‧hä-üh‧hä

ühhä- ühhä etmek

Yzyny üzmän üsgürmek, birsyhly üsgürmek.

  • Ol ýassykdan başyny göteren badyna, üsgülewügi tutup, azyndan bir sagada çekýärdi, ol ühhä-ühhä edip üsgürýärdi, bogulýardy, gagyrynýardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)