üýşenmek işlik

Birneme gorky döretmek, birinden çekinmek, birinden ätiýaç etmek, sustuň basylmak, utanmak.

  • Myrat serdar geň galýan ýaly hem töwerekden üýşenýän ýaly jaýa girýär. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Bir ýaş ýigit peýda boldy tötänden, Biziň ýaş gyzymyz üýşendi ondan. (A. Kekilow, Saýlanan Eseler)

  • Oglanlaryň hemmesi ondan üýşenýärdiler. («Mydam Taýýar» gazeti)