öwrenişmek işlik

 1. Endik etmek, türgenleşmek.

  • Emma ol bu ýagdaýa tiz öwrenişdi. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

  • Öwrenişen ýagy uruşmaga ýagşy. (nakyl)

 2. Ysnyşyp başlamak, ysnyşmak.

  • Röwşen az günüň içinde adamlar bilen öwrenişip, gep-söz öwrenmäge başlady. («Görogly» eposy)

  • Biz onuň bilen öwrenşipdik. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 3. Uýgunlaşmak.

  • Kynçylyklar bilen öwrenişmeli bolýar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)