öwez hal

seret öwezine

öwezini dolmak

Alan zadyň ýerine şonça gymmaty bolan başga zat bermek, ýerinde goýmak.

  • Näsazlyklary aradan aýyrmak üçin, çykdajylaryň öwezini dolmak boýunça borçnamany öz üstüne alýar. («Türkmenistan»)

öwezini çykarmak

Hutma-hut bolmak, ýerine salmak, haklaşmak.

  • Olar göýä aýralyk günleriniň öwezini çykarmak isleýän ýaly, kän wagtlap bir jan, bir ten bolup, aýak üstünde gujaklaşyp durdular. (B. Seýtäkow)