öweý

  1. Hakyky öz enesi ýa-da atasy däl-de, enelik ýa-da atalyk edýän.

    • Men sowugy bilmedim, yssyny bilmedim, enesi öweý diýdirmejek bolup, ady özüme basdym. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  2. Ogullyga ýa-da gyzlyga alnan.

    • Öweý ogul, Öweý gyz.