öwüsmek işlik

 1. Öňüni atyp ýöremek (at hakda).

 2. Öwüsgin bolmak, ýel gelmek, mylaýym şemal turmak.

  • Bu ýerde hemişe öwsüp durýan syrgynly ýel güýjäp başlady. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Ýuwaşja öwüsýän şemal otlaryň ýakymly ysyny getirýärdi. («Mydam Taýýar» gazeti)

 3. Her hili görnüşe geçip durmak. Dürli reňkde öwsüp durmak, öwşün atmak.

  • Onuň gyzgylt öwüsýän al ýaňaklary solup ýüzi aksowult, pakgylaç görünýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Tomsuň jöwzasynda-da elmydam gök öwsüp oturan gür tokaý hem şu mahal bir hili reňk açyp, ýaldyrap ýaşyl öwüsýärdi. (A. Gowşudow, Eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar ü çekimlisi düşürilip ýazylýar. Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda ü eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem öwüsmek - öwser, öwsüpdir.

her hili öwsüp durmak

Belli bir pikirde bolman, üýtgäp durmak.