öwüsdirmek işlik

  1. Atyň öňüni atdyryp sürmek.

    • Kolhozçy ýaş ýigitleriň birnäçesi atlaryny öwüsdirip giň köçäniň ortasy bilen sürýärdiler. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  2. Öwüsgin atdyrmak, dürli görnüş bermek.

  3. Meýil etdirmek hyýallatmak.

ýel öwüsdirmek

seret ýel