öwürmek işlik

 1. Yzyna aýlamak, yzyna gaýtarmak, bir tarapdan beýleki tarapa dolamak.

  • Kakasy bilen ejesi ýüzlerini öz tamlaryna baka öwrüp oturdylar. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 2. Bir ugra ýüzlendirmek, bir tarapa gönükdirmek.

  • Türkmen pulemýot komandasy söweşiň iň gyzgalaňly wagtynda öz pulemýotlaryny aklara bakan öwürdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 3. Bir görnüşden başga bir görnüşe geçirmek, öňki görnüşini üýtgetmek, täze görnüşe salmak.

  • Garagum kanalynyň suwy meýdany lälezarlyga öwürjek. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

  • Ol maşyn agajy kagyz topbagyna öwürdi. («Mydam taýýar» gazeti)

 4. Daşyna aýlamak, daşyna oramak.

  • Aýagynyň sargysyny ýene bir gezek öwrüp deňdi.

 5. Bir ýüzünden ikinji ýüzüne agdarmak, düňdermek.

  • Kerpijiň ol ýüzüni öwür!

 6. Göçme manyda Alyş-çalyş etmek, söwda etmek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar ü çekimlisi düşürilip ýazylýar. Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda ü eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem öwürmek - öwrer, öwrüpdir.

ýüz öwürmek

seret ýüz1