öwünjeň sypat

Özüni özi öwýän, güpläp gepleýän, magtanjaň.

  • G. Muhtarow «Şadyýan myhman» diýen satiriki komediýasynda ulumsy we öwünjeň adamyny paş edýär. («Sowet edebiýaty» žurnaly)