ötmek işlik

 1. Geçip gitmek, gapdalyndan, üstünden geçmek.

  • Ýetip hem durmadym, duşundan ötdüm. («Tokmak» žurnaly)

  • Agaryp ýatan medanyň üstünden öten badymyza ýaşaýyş jaýlary göründi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Geçmek (wagt hakynda).

  • Ýene bir ýyl ötensoň, men hem mekdebe gitjek. («Mydam Taýýar» gazeti)

 3. Ozup geçmek, öňe geçmek, ýeňmek, ozmak.

 4. Satyn alynmak, satylmak, geçmek.

  • Harytlaryň ötmän galjagy ýok.

 5. Göçme manyda Ýaşap geçmek, ölüp gitmek.

  • Danteniň gumanizmiň öň ýanynda ötüp geçen adamdygy bildirip dur. (Orta Asyrlar Taryhy)

 6. Bedene ýiti täsir etmek, awuşatmak, agyrtmak.

  • Sogan arassalanyňda göze ötýär.

  • Göze guýlan derman ötýär.

  • Ýod ýara ötýär.

 7. Günäsini geçmek, bagyş etmek, ýazygyny bagyşlamak.

 8. Kesip bilmek, gowy kesmek (Palta, pyçak we ş. m. hakda).

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda ü eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem ötmek - ötdüm, ötdüň, ötüpdir.

dişiň ötmek

seret diş

 • Seniň oňa dişiň ötmek, şu aýdan sözleriňi ýanynda aýdyp hem bilmersiň.

dünýäden ötmek

Aradan çykmak, wepat bolmak, ölmek.

 • Şähere bu salkyn kölegeli bagy beren bagdan bir wagt dünýäden ötdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

sözüň ötmek

seret söz

 • Sözüň ötjek adamlar bilen gürleş! («Sowet edebiýaty» žurnaly)