ötgür

 1. Kütek däl, gowy kesýän, ýiti, kesgir.

  • Bir ötgür byçgyny alýar. («Pioner» žurnaly)

 2. Göçme manyda Ýiti manyly, berk täsir ediji, degerli (söz, derman we ş. m. hakda).

  • Özleriniň ötgür sözlerini duşmanyň garşysyna gönükdirdiler. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 3. Göçme manyda Içiňden geçip barýan, ýiti.

  • Ötgür aýaz.

 4. Göçme manyda Gowy görýän, ýiti.

  • Ol ötgür gözlerini maňa dikdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

ötgür germek

Ýiti täsir etmek, örän gynandyrmak.

 • Parahat oturan ilatyň üstüne ganym duşmanlaryň wagşylyk bilen çozmagy we dynç oturan halky gyrana salmagy örän agyr, aýallara has hem beter ötgür berýärdi. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)