ötürmek işlik

 1. Geçirip goýbermek, üsti bilen ýa-da içi bilen äkitmek.

  • Harytlary Russiýanyň içinden ötür-de, Ýewropa ýetir. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

 2. Bir zadyň içinden geçirmek.

  • Ol ertir irden ejesi we kakasy bilen hoşlaşyp, düwünçekli ýaglgyna taýagy ötürip egnine atdy-da, Gyzyl Goşun gullugyna kabul edilýän punkta ugrady. (A. Durdyýew, Saýlanan Eserler.)

 3. Bir zada ikinji bir zady geýdirmek, ildirmek.

  • Barmaklara ýüzük ötürmek.

 4. Belli bir wagty geçirmek.

 5. Iş başarjaňlyk we ş. m. taýdan birinden artdyrmak, öňe geçmek.

  • Elbetde degýär, ýoldaş Sähedow! Ogul öz kakasyndan ötürip barýar. (G. Muhtarow, Pesalar)

göz öňünden ötürmek

seret göz

 • Geljekleriň göz öňünden ötürip, Gürrüň-durmuş gurmaklyga ýetişdi. (R. Seýidow, Bagtlylar)