ötük

Haýatyň, diwaryň aşagynda goýulýan geçelge, sümelge, suw akar ýaly deşik.

  • Öň ýanyndaky suw geçýän kiçijik ötükden iňňildi sesi Merediň gulagyna ildi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Bu baga suw akyp girýän bir ötük bardy. («Görogly» eposy)

  • Olar garaňky ötükden çykdylar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ötük - ötügi.