örti

seret örtgi

  • Çadyrlaryň gapy örtüleri aldygyna şapyrdap, darty ýüpleri batly hallanlaşýardy. (B. Gurbanow, Duşuşyk)

  • Çep bowürde örtüsi ýyrtylyşan kone diwan, stol bilen diwanyň aralygynda içi gazet-žurnaldan doly şkaf durdy. (G. Kulyýew, Köpetdagyň Aňyrsynda)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimsiz ses bilen başlanýan goşulma ýa-da söz goşulyp, ikinji bogundaky dar i çekimlisi gysga aýdylsa, onda ol dodaklandyrylyp ü ýazylýar.

Meselem örti - örtüde, örtüler, örtüsi.