örti ör‧ti

seret örtgi

 • Çadyrlaryň gapy örtüleri aldygyna şapyrdap, darty ýüpleri batly hallanlaşýardy. (B. Gurbanow, Duşuşyk)

 • Çep bowürde örtüsi ýyrtylyşan kone diwan, stol bilen diwanyň aralygynda içi gazet-žurnaldan doly şkaf durdy. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimsiz ses bilen başlanýan goşulma ýa-da söz goşulyp, ikinji bogundaky dar i çekimlisi gysga aýdylsa, onda ol dodaklandyrylyp ü ýazylýar.

Meselem örti - örtüde, örtüler, örtüsi.


Duş gelýän formalary
 • örtiň
 • örtülerdi
 • örtüleri
 • örtüli
 • örtüsi
 • örtüsin
 • örtüsinden
 • örtüsini
 • örtüsiz