örtgi

Bir zadyň daşyny ýapmak, ýüzüni örtmek üçin ullanylýan zat.

  • Otaga giren ýeriňde üsti ak örtgi ýapylan stol dur. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimsiz ses bilen başlanýan goşulma ýa-da söz goşulyp, ikinji bogundaky dar i çekimlisi gysga aýdylsa, onda ol dodaklandyrylyp ü ýazylýar.

Meselem örtgi - örtgüde, örtgüler, örtgüsi.