örmek1 işlik

[ö:rmek]

 1. Ýörite çiş ýa-da maşyn arkaly ýüplükden, erişden we ş. m. önüm taýýarlamak.

  • Täze awtomatyň oturdylmagy jorap örmekde öndürjiligi ýokarlandyrmagy üpjün etdi. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

 2. Saçy ýada käbir ösümlikleriň baldaklaryny biri-biriniň içinden geçirip birleşdirmek, işmek.

  • Mele saçyny örüp ýeňsede düýrläp, Rus aýaly otyr oglun gujaklap. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 3. Biri-biriniň üstünde tertipli goýup galdyrmak.

  • Eýýäm 10 müň sany kerpiç örüpdirler. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda ü eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem örmek - ördüm, ördüň, örüpdir.

örmek2 işlik

[ö:rmek]

 1. Gögerip başlamak, gögerip çykmak (ot hakda).

  • Bahar gelip ot örende, Gür tokaýda döwran sürer. («Mydam taýýar» gazeti)

  • Ýazyň şemaly ýaňy oren gök otlaryň, ýowşanlaryň ysy bilen ösýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Tüý çykmak.

  • Onuň kellesine täze ören selçeň gara tüýleri, onuň ýüzüni öňküsinden biraz üýtgeden ýalydy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Ýalangaç eňegine bolsa iýmeşik gara gyllar örüpdir. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 3. Bedende herhili düwürtik peýda bolmak.

  • Çaga gyzamyk çykanda, bedenine örgün örýär.

 4. Köplük bolup aýaga galmak, birden turup gitmek.

  • Mugallym turanda, okuwçylar-da ördi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Eziz laňňa galdy. Töweregindäkiler hem ördüler. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 5. Birlikde ukudan turmak, oýanmak; turmak.

  • Niçik? Sag-aman ördüňizmi? («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda ü eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem örmek - ördüm, ördüň, örüpdir.

bir öýden örmek

Bir maşgalada ýaşamak, bir öýde ýaşamak durmuş gurmak.

 • Eger Aýna-da Artyk bilen bir öýden örse, onda onuň dünýäde kemi galmakjakdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)