örmek ör‧mek 1 işlik

[ö:rmek]

 1. Ýörite çiş ýa-da maşyn arkaly ýüplükden, erişden we ş. m. önüm taýýarlamak.

  • Täze awtomatyň oturdylmagy jorap örmekde öndürjiligi ýokarlandyrmagy üpjün etdi. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

 2. Saçy ýada käbir ösümlikleriň baldaklaryny biri-biriniň içinden geçirip birleşdirmek, işmek.

  • Mele saçyny örüp ýeňsede düýrläp, Rus aýaly otyr oglun gujaklap. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 3. Biri-biriniň üstünde tertipli goýup galdyrmak.

  • Eýýäm 10 müň sany kerpiç örüpdirler. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda ü eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem örmek - ördüm, ördüň, örüpdir.

örmek ör‧mek 2 işlik

[ö:rmek]

 1. Gögerip başlamak, gögerip çykmak (ot hakda).

  • Bahar gelip ot örende, Gür tokaýda döwran sürer. («Mydam taýýar» gazeti)

  • Ýazyň şemaly ýaňy oren gök otlaryň, ýowşanlaryň ysy bilen ösýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Tüý çykmak.

  • Onuň kellesine täze ören selçeň gara tüýleri, onuň ýüzüni öňküsinden biraz üýtgeden ýalydy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Ýalangaç eňegine bolsa iýmeşik gara gyllar örüpdir. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 3. Bedende herhili düwürtik peýda bolmak.

  • Çaga gyzamyk çykanda, bedenine örgün örýär.

 4. Köplük bolup aýaga galmak, birden turup gitmek.

  • Mugallym turanda, okuwçylar-da ördi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Eziz laňňa galdy. Töweregindäkiler hem ördüler. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 5. Birlikde ukudan turmak, oýanmak; turmak.

  • Niçik? Sag-aman ördüňizmi? («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda ü eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem örmek - ördüm, ördüň, örüpdir.

bir öýden örmek

Bir maşgalada ýaşamak, bir öýde ýaşamak durmuş gurmak.

 • Eger Aýna-da Artyk bilen bir öýden örse, onda onuň dünýäde kemi galmakjakdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • ördi
 • ördüler
 • ördüm
 • ördüňizmi
 • öreliň
 • ören
 • örende
 • örendiginiň
 • öreni
 • öreniňe
 • örenleri
 • örenlerinde
 • örer
 • örerdi
 • öresi
 • örgün
 • örjek
 • örme
 • örmedik
 • örmegi
 • örmeginden
 • örmegiň
 • örmek
 • örmekde
 • örmeklige
 • örmeklik
 • örmeklikde
 • örmeklikden
 • örmelerini
 • örmeleriniň
 • örmeli
 • örmese
 • örmeseler
 • örmesi
 • örmäge
 • örmän
 • örmäni
 • örseň
 • örüp
 • örüpdi
 • örüpdir
 • örüpdirler
 • örýän
 • örýändiklerini
 • örýänlere
 • örýänleriň
 • örýänçä
 • örýär
 • örýärdi
 • örýärdiler
 • örýärkä
 • örýärler