örküç ör‧küç

 1. Düýäniň arkasynyň tüňňi ýeri.

  • Ýükçi arwanalaryň ýük çekmeden ýaňa örküjiniň gapdallary ýagyr bolardy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 2. Dagyň we ş. m. depesi, beýik ýeri, geriş.

  • Dag örküçlerinden ýaňy saýlanan Gün, özüniň şöhlesini äleme bolluk bilen ýaradyp başlady. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 3. Göçme manyda Bir döwrüň wagtyň, paslyň ýa-da wakanyň ortasy, aýgytly wagty.

  • Ýanwar aýy gyşyň örküji hasaplansa-da, örän maýyldy. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem örküç - örküji.


Duş gelýän formalary
 • örküje
 • örküji
 • örküjidi
 • örküjinde
 • örküjinden
 • örküjine
 • örküjini
 • örküjiniň
 • örküjiň
 • örküçden
 • örküçlerde
 • örküçlere
 • örküçleri
 • örküçlerinden
 • örküçlerini
 • örküçleriniň
 • örküçleriň
 • örküçleriňe
 • örküçli