örk örk at

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -üm, -ümiz, senlik ýöňkemäniň -üň, -üňiz goşulmalary goşulýar.

Meselem örk - örküm, örküň.

örküňi üzmek

Ýerden ýa-da başga bir zatdan araňy daşlaşdyrmak, uzaklaşmak.

  • Obadan-da biziň örkümiz üzdüň, Baryş-gelişleriň kesdiň baryny. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • örki
  • örkli
  • örklüdi
  • örksüz
  • örküm
  • örküne
  • örküni
  • örküň