öri ö‧ri

[ö:ri]

Mal bakylýan otluk meýdan, ýer, otlag, ýaýla.

 • Hemişe, heniz daň saz bermänkä örä çykmaga endik bolan sizi eýýäm örüp tolkunuşmaga başlady. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 • Iri mallar ýakyn örilerde bakylýarlar. («Kolhoz günleri»)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimsiz ses bilen başlanýan goşulma ýa-da söz goşulyp, ikinji bogundaky dar i çekimlisi gysga aýdylsa, onda ol dodaklandyrylyp ü ýazylýar.

Meselem öri - örüde, örüler, örüsi.

öri çekmek

 1. Çaganyň oýun bilen gyzyklanyp, özüniň azaryny ejesinden sowmagy.

 2. Ýaş owlak-guzularyň, köşekleriň otlamaga gitmegi.

örüsi giňemek

Dünýäsi giňemek, gatnaşyk edýän ýeriň artmak, ýaýnamak.

 • Mehinliniň örüsi giňemek bilen, onuň durmuşa bolan talaby-da artdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • örim
 • örini
 • öriniň
 • öriň
 • örä
 • örüde
 • örüden
 • örüdir
 • örüdäki
 • örüler
 • örülerde
 • örülerden
 • örülerdi
 • örülere
 • örüleri
 • örülerine
 • örüleriň
 • örüli
 • örümi
 • örüsi
 • örüsidi
 • örüsinde
 • örüsinden
 • örüsine
 • örüsini
 • örüsiniň