ör ör

[ö:r]

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -üm, -ümiz, senlik ýöňkemäniň -üň, -üňiz goşulmalary goşulýar.

Meselem ör - örüm, örüň.

ör turmak (galmak)

Oturan ýeriňden dik galmak, dik durmak, ýokary turmak.

 • Onuň maşgalasy ör turdy. («Bahar»)

 • Meni görüp garry ör galdy. (Nury Annagylyç, Saýlanan eserler)

ör boýuna galmak

Zöwwe turmak, çalasynlyk bilen ýeriňden turmak.

 • Oň hatarda oturan oglanlar ör boýlaryna galdylar. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

ör-gökden gelmek

 • Oslamadyk, çak etmedik zadyň üçin gaty geň galmak.

 • Birden saçagy görüp, Geldi aýal ör-gökden. («Mydam Taýýar» gazeti)


Duş gelýän formalary
 • ördi
 • ördüler
 • ördüm
 • ördüňizmi
 • öre
 • öri
 • örler
 • örüdir
 • örüm
 • örümde
 • örüme
 • örümi
 • örümiň
 • örün
 • örüni