ölmek öl‧mek işlik

 1. Ýaşaýyşdan mahrum bolmak, dünýäden ötmek, wepat bolmak, aradan çykmak, ýogalmak.

  • Pýotrs meni taşlaň, başyňyzy gutaryň, ikimiz bile ölmäli! (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

  • Iki at depişer, arasynda eşek öler. (nakyl)

  • Ölme eşegim ýaz geler, ýorunja biter. (nakyl)

 2. Ýok bolup gitmek, dowam etmegi kesilmek, bes etmek, ýitip gitmek.

  • Näme üçin biziň käbirlerimiz bir eýýäm ölüp giden adaty süreýäris. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 3. Göçme manyda Solmak, guramak (ösümlik hakda).

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda ü eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem ölmek - öldüm, öldüň, ölüpdir.


Duş gelýän formalary
 • öldi
 • öldi-de
 • öldügi
 • öldügim
 • öldügimi
 • öldügiň
 • öldük
 • öldüler
 • öldülermikä
 • öldüm
 • öldümi
 • öldür
 • öldüň
 • öleli
 • öleliň
 • ölem
 • ölemizokmy
 • ölemok
 • ölen
 • ölende
 • ölenden
 • ölendigi
 • ölendigimi
 • ölendigine
 • ölendigini
 • ölendir
 • ölene
 • ölenem
 • öleni
 • ölenim
 • ölenimden
 • ölenimi
 • ölenimiz
 • ölenimizde
 • öleninde
 • öleninden
 • ölenine
 • ölenini
 • öleniniň
 • öleniň
 • öleniňden
 • öleniňi
 • ölenler
 • ölenlere
 • ölenlerem
 • ölenleri
 • ölenlerinde
 • ölenlerinden
 • ölenlerini
 • ölenleriniň
 • ölenleriň
 • ölenleriňi
 • ölenligi
 • ölenmiş
 • ölenok
 • ölenokdy
 • ölenoklar
 • ölensoň
 • öler
 • öler-de
 • ölerdi
 • ölerdik
 • ölerdim
 • ölere
 • öleri
 • ölerimi
 • ölerin
 • ölerine
 • ölerinmi
 • öleris
 • ölerler
 • ölermi
 • ölersiň
 • ölersiňiz
 • ölesi
 • ölesim
 • ölesiň
 • öleýin
 • öleňokmy
 • öljege
 • öljegem
 • öljegi
 • öljegim
 • öljegimi
 • öljegine
 • öljegini
 • öljegiňe
 • öljegiňi
 • öljek
 • öljekdi
 • öljekdigime
 • öljekdigine
 • öljekdigini
 • öljekdigiňde
 • öljekdigiňi
 • öljekler
 • öljekligi
 • öljekmi
 • ölme
 • ölme-de
 • ölmedi
 • ölmedik
 • ölmedikden
 • ölmedikler
 • ölmedim
 • ölmedimi
 • ölmegem
 • ölmegi
 • ölmegimiz
 • ölmeginden
 • ölmegindäki
 • ölmegine
 • ölmegini
 • ölmeginiň
 • ölmegiň
 • ölmejegimi
 • ölmejek
 • ölmejekdigine
 • ölmek
 • ölmekden
 • ölmekdi
 • ölmekleri
 • ölmeklige
 • ölmekligi
 • ölmekligine
 • ölmekligiň
 • ölmeklik
 • ölmeli
 • ölmelidi
 • ölmelidigini
 • ölmelidim
 • ölmelidir
 • ölmelimi
 • ölmeliň
 • ölmerin
 • ölmeris
 • ölmersiň
 • ölmese
 • ölmese-de
 • ölmesek
 • ölmesem
 • ölmesemem
 • ölmeseň
 • ölmesi
 • ölmesin
 • ölmesinlerem
 • ölmez
 • ölmezden
 • ölmezdi
 • ölmezdiňiz
 • ölmeze
 • ölmezi
 • ölmezimden
 • ölmezinden
 • ölmeziniň
 • ölmezlige
 • ölmezligi
 • ölmezlik
 • ölmeýän
 • ölmeýänini
 • ölmeýär
 • ölmeýärler
 • ölmäge
 • ölmäge-de
 • ölmäli
 • ölmän
 • ölmände
 • ölmändi
 • ölmändigi
 • ölmändigini
 • ölmändim
 • ölmändir
 • ölmäni
 • ölmänim
 • ölmänime
 • ölmäniň
 • ölmänjik
 • ölmänligi
 • ölmäýin
 • ölmäň
 • ölmüş
 • ölse
 • ölse-de
 • ölsegem
 • ölsek
 • ölseler
 • ölselerem
 • ölsem
 • ölsem-de
 • ölsemem
 • ölseň
 • ölseň-de
 • ölseňem
 • ölsün
 • ölsünler
 • ölsünmi
 • öläýdi
 • öläýen
 • öläýjek
 • öläýme
 • öläýmegiň
 • öläýmeli
 • öläýmese
 • öläýmesem
 • öläýmesin
 • öläýse
 • öläýsem
 • öläýsemem
 • öläýseň
 • öläýsin
 • öläýýär
 • ölübem
 • ölüp
 • ölüpdi
 • ölüpdik
 • ölüpdiler
 • ölüpdim
 • ölüpdir
 • ölüpdirin
 • ölüpdiris
 • ölüpdirler
 • ölüpler
 • ölüpmi
 • ölüň
 • ölýän
 • ölýänden
 • ölýändigi
 • ölýändigini
 • ölýändiklerine
 • ölýändiklerini
 • ölýändir
 • ölýändirin
 • ölýänem
 • ölýäni
 • ölýänime
 • ölýäniň
 • ölýänler
 • ölýänlerden
 • ölýänleri
 • ölýänleriň
 • ölýänligi
 • ölýänçä
 • ölýär
 • ölýär-de
 • ölýärdi
 • ölýärdik
 • ölýärdiler
 • ölýärin
 • ölýärkä
 • ölýärler
 • ölýärsiň