öli

 1. Diri däl, jansyz, ölen.

  • Demir ýoly basyp, şähere geçilýän uly ýoluň gapdalynda öli göwre asylgy durdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Öli arslandan bir syçan ýagşydyr. (nakyl)

 2. Öleniň meýdi.

  • Gabryň başynda öleniň üstüne kesilen zatdan hem oňa iki esse paý berýärler. (N. Pomma, Egri eýilmez)

  • Öli aýatdan doýmaz, diri hezzetden. (nakyl)

 3. Göçme manyda Hereketsiz, biderek, peýdasyz.

  • Şol gözel görnüşi öli ruhlary-da jana getirdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 4. Gowşak, lellim.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimsiz ses bilen başlanýan goşulma ýa-da söz goşulyp, ikinji bogundaky dar i çekimlisi gysga aýdylsa, onda ol dodaklandyrylyp ü ýazylýar.

Meselem öli - ölüde, ölüler, ölüsi.

öli reňki urmak

seret reňk

 • Madyr işanyň ýüzüne öli reňki urdy, özüni tutup bilmän titredi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Kesel ony ýaman horlapdyr, ýüzüne öli reňki urupdyr.

öliň sargydyny sorgamak

seret sargyt

 • Men ol Eşrebe öliň sargydyny soradym, atamyň ogla bolan mähri bilen ýalbardym. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

öliň soragyny soramak

seret sorag