öldürmek öl‧dür‧mek işlik

 1. Ýaşaýyşdan mahrum etmek ölüme sezewar etmek.

  • Ol syçanjygy tutyp, öldürjek bolupdyr. («Türkmen halk ertekiler ýygyndysy»)

  • Meni ýenç, isle öldür, ýöne azar berme! («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Göçme manyda Horlamak.

  • Meni garaşdyryp halys öldürdiň.


Duş gelýän formalary
 • öldürdi
 • öldürdi-de
 • öldürdigi
 • öldürdigiň
 • öldürdik
 • öldürdiler
 • öldürdim
 • öldürdim-de
 • öldürdimmi
 • öldürdiň
 • öldürdiňiz
 • öldürdiňizmi
 • öldürdiňmi
 • öldüreli
 • öldüreliň
 • öldüren
 • öldürende
 • öldürenden
 • öldürendi
 • öldürendigi
 • öldürendigine
 • öldürendigini
 • öldürendiginiň
 • öldürendikleri
 • öldürendiklerini
 • öldürendir
 • öldürene
 • öldürenem
 • öldüreni
 • öldürenime
 • öldüreninden
 • öldürenine
 • öldürenini
 • öldüreniň
 • öldüreniňden
 • öldüreniňi
 • öldürenler
 • öldürenlerden
 • öldürenlerem
 • öldürenlerinden
 • öldürenleriň
 • öldürenleriňizi
 • öldürenligi
 • öldürenmiş
 • öldürenok
 • öldürenoklar
 • öldürensoň
 • öldürer
 • öldürerdi
 • öldürerdiler
 • öldürerdilermi
 • öldürerdim
 • öldürerdiň
 • öldürerin
 • öldüreris
 • öldürerler
 • öldürermi
 • öldürersiň
 • öldürersiňiz
 • öldüresi
 • öldüresiň
 • öldüreýin
 • öldüreňok
 • öldürgin
 • öldüribem
 • öldürip
 • öldüripdi
 • öldüripdiler
 • öldüripdim
 • öldüripdir
 • öldüripdir-de
 • öldüripdirin
 • öldüripdirler
 • öldüripmi
 • öldüripsiň
 • öldüriň
 • öldürjegem
 • öldürjegi
 • öldürjegime
 • öldürjegine
 • öldürjegini
 • öldürjegiň
 • öldürjek
 • öldürjekdigime
 • öldürjekdigini
 • öldürjekdigiň
 • öldürjekdiklerini
 • öldürjekdim
 • öldürjekdir
 • öldürjekler
 • öldürjeklerini
 • öldürjekmi
 • öldürme
 • öldürmedi
 • öldürmedik
 • öldürmediler
 • öldürmedim
 • öldürmedimi
 • öldürmediňmi
 • öldürmegem
 • öldürmegi
 • öldürmeginden
 • öldürmegine
 • öldürmegini
 • öldürmeginiň
 • öldürmegiň
 • öldürmejegime
 • öldürmejek
 • öldürmek
 • öldürmekde
 • öldürmekden
 • öldürmekleri
 • öldürmeklige
 • öldürmekligi
 • öldürmekligiň
 • öldürmeklik
 • öldürmekmi
 • öldürmekçi
 • öldürmelem
 • öldürmeler
 • öldürmelerine
 • öldürmeleriň
 • öldürmeli
 • öldürmelidi
 • öldürmelidirler
 • öldürmelimi
 • öldürmese-de
 • öldürmeseler
 • öldürmesem
 • öldürmesemem
 • öldürmeseň
 • öldürmesin
 • öldürmez
 • öldürmezdi
 • öldürmezimizden
 • öldürmezinden
 • öldürmeziňden
 • öldürmezler
 • öldürmezlige
 • öldürmeýän
 • öldürmeýändigini
 • öldürmeýär
 • öldürmeýärler
 • öldürmäge
 • öldürmäge-de
 • öldürmän
 • öldürmändiginiň
 • öldürmändirler
 • öldürmäni
 • öldürmänligi
 • öldürmäýin
 • öldürmäň
 • öldürse
 • öldürse-de
 • öldürsek
 • öldürseler
 • öldürselerem
 • öldürsem
 • öldürseň
 • öldürseňem
 • öldürseňiz
 • öldürseňizem
 • öldürsin
 • öldürsinler
 • öldüräý
 • öldüräýjek
 • öldüräýmeginiň
 • öldüräýmegiň
 • öldüräýmekden
 • öldüräýmeli
 • öldüräýmesek
 • öldüräýmeseler
 • öldüräýmesem
 • öldüräýmesin
 • öldüräýse
 • öldüräýseler
 • öldüräýsem
 • öldüräýsemem
 • öldürýän
 • öldürýän-de
 • öldürýändigi
 • öldürýändigini
 • öldürýändiklerine
 • öldürýändiklerini
 • öldürýändir
 • öldürýänimi
 • öldürýäniň
 • öldürýänler
 • öldürýänlere
 • öldürýär
 • öldürýär-de
 • öldürýärdi
 • öldürýärdiler
 • öldürýärdiňiz
 • öldürýärler
 • öldürýärsiň
 • öldürýärsiňiz