ölçerip-dökmek öl‧çe‧rip-dök‧mek işlik

Pikirlenip, aýlanyp görmek, bir meseläniň aňyrsyna-bärsine göz ýetirjek bolmak.

  • Özüm hem pikirlenip, tälim gerek ölçerip-dökdüm. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

  • Ol öz ýanynda birnäçe zatlary ölçerip-döküp kolhoz prawleniýesiniň jaýynyň deňinden geçipdir. («Sowet edebiýaty» žurnaly)