ökünmek ö‧kün‧mek işlik

Öz eden nädogry işiň üçin ahmyr çekmek gynanmak, puşman etmek, nebsiň agyrmak.

 • Kelhan kelle gyzgynlyk edip, ýalňyş iş edenine ökündi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Görüş gyz, Altyn, soň ňame üçin görüşmedimkäm diýip ökünersiň! (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 • Özi eden ökünmez. (nakyl)


Duş gelýän formalary
 • ökündi
 • ökündik
 • ökündiler
 • ökündim
 • ökünen
 • ökünendir
 • ökünenimiziň
 • öküneniň
 • ökünenleriň
 • ökünenokdy
 • öküner
 • ökünerdiler
 • ökünerler
 • ökünersiň
 • öküneýin
 • ökünibem
 • ökünip
 • ökünipdi
 • ökünipdir
 • ökünjek
 • ökünme
 • ökünmedi
 • ökünmedim
 • ökünmegi
 • ökünmeginden
 • ökünmegine
 • ökünmek
 • ökünmekligi
 • ökünmeklik
 • ökünmeli
 • ökünmersiň
 • ökünmersiňiz
 • ökünmez
 • ökünmezler
 • ökünmeýärdi
 • ökünmeýärin
 • ökünmäge
 • ökünmän
 • ökünmändir
 • ökünmäň
 • ökünse-de
 • ökünsemem
 • ökünseň
 • ökünäýmeseň
 • ökünýän
 • ökünýändigimi
 • ökünýändigini
 • ökünýändigiňi
 • ökünýändir
 • ökünýäne
 • ökünýänini
 • ökünýänlerini
 • ökünýänligini
 • ökünýär
 • ökünýärdi
 • ökünýärler