ökünmek işlik

Öz eden nädogry işiň üçin ahmyr çekmek gynanmak, puşman etmek, nebsiň agyrmak.

  • Kelhan kelle gyzgynlyk edip, ýalňyş iş edenine ökündi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Görüş gyz, Altyn, soň ňame üçin görüşmedimkäm diýip ökünersiň! (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Özi eden ökünmez. (nakyl)