öýkelemek işlik

Birinden öýke etmek, kine etmek birinden nägile bolmak, göwnüň galmak.

 • Bizden öýkeläp gelmän ýörmikä? («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • It öýkelese, eýesi duýmaz, pişik öýkelese-bibisi. (nakyl)


Duş gelýän formalary
 • öýkeledi
 • öýkeledim
 • öýkelediň
 • öýkelejek
 • öýkelem
 • öýkeleme
 • öýkelemek
 • öýkelemeli
 • öýkelemesinler
 • öýkelemäge
 • öýkelemändir
 • öýkelemäni
 • öýkelemänsiň
 • öýkelemänsiňiz
 • öýkelemäň
 • öýkelese
 • öýkelese-de
 • öýkeleseler
 • öýkeleýän
 • öýkeleýäniň
 • öýkeleýär
 • öýkeleýärdi
 • öýkeleýärsiň
 • öýkeläbem
 • öýkelämok
 • öýkelän
 • öýkeländir
 • öýkelänimi
 • öýkeläniň
 • öýkeläniňi
 • öýkelänmiş
 • öýkeläp
 • öýkeläpdir
 • öýkelär
 • öýkelärdim
 • öýkelärin
 • öýkelärmi
 • öýkeläýmesin
 • öýkeläýse