öýkeleşmek işlik

Biri-biriňden göwnüň galmak, biri-birinden öýkeli bolmak, köp bolup öýkelemek.

  • Häzir öýkeleşip durmaga wagt ýok. (N. Jumaýew, Ak maýanyň ýoly)


Duş gelýän formalary
  • öýkeleşen
  • öýkeleşeniň
  • öýkeleşip
  • öýkeleşmek
  • öýkeleşmäge-de