öýke at

Birinden närazy bolup ýa-da göwnüň galyp, kine saklamaklyk, nägile, kine.

  • Iki doganyň arysyndaky öýke aýryldy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Agysyz ölüm bolmaz, öýkesiz --toý. (nakyl)

öýkesini ýazmak

Öýkesini açmak, gaharyny ýatyrmak..