öýke at

Birinden närazy bolup ýa-da göwnüň galyp, kine saklamaklyk, nägile, kine.

 • Iki doganyň arysyndaky öýke aýryldy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

 • Agysyz ölüm bolmaz, öýkesiz --toý. (nakyl)

öýkesini ýazmak

Öýkesini açmak, gaharyny ýatyrmak..


Duş gelýän formalary
 • öýke-de
 • öýkelem
 • öýkeler
 • öýkeleriň
 • öýkeli
 • öýkelilik
 • öýkelim
 • öýkesi
 • öýkesini
 • öýkesiz
 • öýkä
 • öýkäni
 • öýkäniň
 • öýkäňi