öýkünmek işlik

 1. Bir zady bir nusga boýunça etmek, biriniň eden zadyna meňzedip etjek bolmak.

 2. Birine meňzejek bolmak, başga biriniň bolşuny özüne meňzedip etmek.

  • Mekdepden biri oňa öýkünip gygyran ýaly bolup eşidildi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Wäşi adama öýkünmek.

  • Birine öýkünip gürrüň etmek.

agza öýkünmek

seret agyz

 • Pökgen ogly agzyna öýkünýändir öýdüp, hiňlenmesini tapba goýdy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
 • öýkündi
 • öýkünerdi
 • öýkünip
 • öýkünipdirler
 • öýkünjek
 • öýkünme
 • öýkünmegi
 • öýkünmegin
 • öýkünmeginiň
 • öýkünmegiň
 • öýkünmek
 • öýkünmekdir
 • öýkünmeklige
 • öýkünmekligi
 • öýkünmekligine
 • öýkünmekligiň
 • öýkünmeklik
 • öýkünmeler
 • öýkünmeleri
 • öýkünmeleriň
 • öýkünmeli
 • öýkünmelidir
 • öýkünmelimi
 • öýkünmesi
 • öýkünmesidir
 • öýkünmezdiň
 • öýkünmezlik
 • öýkünmäge
 • öýkünmäge-de
 • öýkünmän
 • öýkünmäni
 • öýkünmäniň
 • öýkünýän
 • öýkünýänler
 • öýkünýär
 • öýkünýärler