öýgamyş at

Gara öýüň durlugynyň daşyndan tutulýan örtülen gamyş.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar y çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem öýgamyş - öýgamşy.