öçürmek işlik

 1. Ýanmasyny kesmek, söndürmek.

  • Ýeri, çyrany öçür-de ýeriňe girip ýat! (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Eli bilen ýeri peşäp oduň üstüne gum sowurdy, Çüýşegöziň ýakan oduny zordan öçürdi. (A. Gowşudow, Eserler)

 2. Bir zadyň hereketini duruzmak, ýatyrmak (maşyn, motor barada).

  • Kyran işlediji bada-bat motory öçürdi. («Pioner» žurnaly)

 3. Sürtüp aýyrmak, bozmak (hat, tekst hakda).

  • Bu ýazanlaryňy öçür-de täzaden ýaz!

 4. Üstünden çyzmak, çyzyk çekmek.