çynlakaý

Yhlas bilen, ýürek bilen, ýalandan däl, tüýs çyny bilen.

  • Stepan çynlakaý gyzyklanyp sorady. («Mydam taýýar» gazeti)

  • Aýtguly sowatsyzlygyny ýok etmäge çynlakaý girişdi. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  • Käbir ýerden ýap çekdirmäge çynlakaý girişdi. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)


Duş gelýän formalary
  • çynlakaýa
  • çynlakaýdan
  • çynlakaýdy
  • çynlakaýdygyny
  • çynlakaýlyga
  • çynlakaýlyk