çykarylmak işlik

 1. Içinden daşary alnyp çykylmak.

  • Guýa gaçan bedre çykaryldy.

 2. Egninden aýrylmak.

  • Ullakan soldat ädigi bolsa ömür-ha aýakdan çykarylmadyk ýalydy. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)

 3. Gulluk wezipesinden aýrylmak, boşadylmak.

 4. Gyz maşgala gözli-başly edilmek, äre berilmek.

  • Biz oba barmankak gyz çykarlypdyr.

 5. Önüm öndürilmek.

  • Zawoddan çykarylýan önümiň sany az däldi.


Duş gelýän formalary
 • çykarylaly
 • çykarylan
 • çykarylanda
 • çykarylandan
 • çykarylandygy
 • çykarylandygyna
 • çykarylandygyny
 • çykarylandyr
 • çykarylanlara
 • çykarylanlardan
 • çykarylanlaryň
 • çykarylanmyş
 • çykarylanok
 • çykarylansoň
 • çykarylany
 • çykarylanynda
 • çykarylanyndan
 • çykarylanyny
 • çykarylanynyň
 • çykarylar
 • çykarylardy
 • çykarylaýmagyň
 • çykaryldy
 • çykaryldym
 • çykaryljagam
 • çykaryljagy
 • çykaryljagyň
 • çykaryljak
 • çykaryljakdygy
 • çykaryljakdygyny
 • çykaryljakdyklaryny
 • çykaryljaklaryny
 • çykarylma
 • çykarylmady
 • çykarylmadyk
 • çykarylmaga
 • çykarylmagy
 • çykarylmagydyr
 • çykarylmagymyzdan
 • çykarylmagyna
 • çykarylmagynda
 • çykarylmagyndan
 • çykarylmagyny
 • çykarylmagynyň
 • çykarylmagyň
 • çykarylmagyňyza
 • çykarylmajagyna
 • çykarylmajakdygyndan
 • çykarylmajakdygyny
 • çykarylmak
 • çykarylmakdan
 • çykarylmaklygy
 • çykarylmaklygyna
 • çykarylmaklygyny
 • çykarylmaly
 • çykarylmalydygyny
 • çykarylmalydyr
 • çykarylmalydyrlar
 • çykarylman
 • çykarylmandygy
 • çykarylmandygyna
 • çykarylmandygyny
 • çykarylmandyr
 • çykarylmanlary
 • çykarylmanlygy
 • çykarylmanyň
 • çykarylmasa
 • çykarylmasy
 • çykarylmasydyr
 • çykarylmasynda
 • çykarylmasyny
 • çykarylmasynyň
 • çykarylmaz
 • çykarylmazdan
 • çykarylmazlygy
 • çykarylmazlygyndan
 • çykarylmazlygyny
 • çykarylmazyndan
 • çykarylmaý
 • çykarylmaýan
 • çykarylmaýandygy
 • çykarylmaýandygyna
 • çykarylmaýandygyny
 • çykarylmaýanyny
 • çykarylmaýar
 • çykarylmaýardy
 • çykarylsa
 • çykarylsa-da
 • çykarylyp
 • çykarylypdy
 • çykarylypdyr
 • çykarylypdyrlar
 • çykarylýan
 • çykarylýandygy
 • çykarylýandygyna
 • çykarylýandygyny
 • çykarylýandyr
 • çykarylýanlara
 • çykarylýanlygy
 • çykarylýany
 • çykarylýanyň
 • çykarylýança
 • çykarylýar
 • çykarylýardy
 • çykarylýarlar