çykarylmak işlik

 1. Içinden daşary alnyp çykylmak.

  • Guýa gaçan bedre çykaryldy.

 2. Egninden aýrylmak.

  • Ullakan soldat ädigi bolsa ömür-ha aýakdan çykarylmadyk ýalydy. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)

 3. Gulluk wezipesinden aýrylmak, boşadylmak.

 4. Gyz maşgala gözli-başly edilmek, äre berilmek.

  • Biz oba barmankak gyz çykarlypdyr.

 5. Önüm öndürilmek.

  • Zawoddan çykarylýan önümiň sany az däldi.