çykarybermek işlik

  1. Içinden daşyna alybermek.

    • Jaýdan stoly çykaryberdiler.

  2. Egniňden, aýagyňdan aýrybermek.

    • Ol öýe girdi-de, aýakgabyny çykaryberdi.

  3. Gulluk wezipesinden aýrybermek, boşadybermek.

  4. Gyz maşgalany gözli-başly edibermek, äre beribermek.

  5. Meseläni çözübermek, işläbermek.